Những nội dung chính điều chỉnh cho phù hợp với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

1. Điều chỉnh phạm vi và ranh giới quy hoạch: Phạm vi lập quy hoạch, ranh giới điều chỉnh quy hoạch được điều chỉnh từ 3 đơn vị hành chính thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn, và 03 xã của huyện Quế Võ thành 05 đơn vị hành chính thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn, huyện Quế Võ, và huyện Yên Phong

2. Điều chỉnh quy mô quy hoạch: Diện tích quy hoạch từ 26.326 ha thành khoảng 49.137 ha; dự báo dân số đến năm 2035 khoảng 1.340.000 đế khoảng 1.430.000 người.

3. Điều chỉnh thời gian lập quy hoạch: Từ ngắn hạn đến năm 2020, dài hạn đến năm 2030, tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050 thành ngắn hạn đến năm 2022, dài hạn đến năm 2035, tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050

4. Điều chỉnh mục tiêu quy hoạch: Xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương, làm tiền đề để xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

5. Điều chỉnh, bổ sung tính chất quy hoạch: Là một trọng tâm kinh tế thuộc vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trung tâm phát triển: Công nghiệp công nghệ cao, thương mại, du lịch và kinh tế tri thức.

6. Điều chỉnh, bổ sung tâm nhìn quy hoạch đến năm 2050: Trở thành đô thị thông minh, đô thị lớn trong vùng Thủ đô, có sức cạnh tranh mạnh mẽ với các đô thị khác trong nước và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

7. Rà soát, dự báo, đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch đáp ứng các tiêu chí đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 1210/2016/QĐ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016, các tiêu chuẩn của thành phố Trực thuộc Trung ương.