DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, CẢI TẠO, NÂNG CẤP TỈNH LỘ 286

Địa điểm Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Tổng mức đầu tư 277.360 tỷ VNĐ
Tiến độ thực hiện 2015 – 2018

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Tỉnh lộ 286

dự án tỉnh lộ 286
dự án tỉnh lộ 286
dự án tỉnh lộ 286
dự án tỉnh lộ 286
dự án tỉnh lộ 286
dự án tỉnh lộ 286
dự án tỉnh lộ 286
dự án tỉnh lộ 286

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN