2019 - Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 286 theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT)

Địa điểm: Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh