2019 - Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp TL 286 theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT)

Địa điểm: Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Quy mô: Khoảng 4 Km, mặt cắt ngang:
(2×7+15)=29m
Tổng mức đầu tư: 277.360 tỷ VNĐ